Vesi

Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy:n jakama vesi on pohjavettä. Vesi nostetaan yhtiön omalta vedenottamolta, joka sijaitsee Onkilammin pohjoisrannalla Pernunnummi C-pohjavesialueella.

Hyvälaatuinen pohjavesi ei vaadi lainkaan varsinaista puhdistamista. Varotoimena vedenottamolla käytetään veden UV-desifiointia. UV-valo eli ultaraviolettivalo on silmille näkymätöntä ja läpitunkevaa säteilyä. UV-valon desinfioiva vaikutus perustuu siihen, että voimakas valo tunkeutuu taudinaiheuttajan eli bakteerin tai viruksen soluseinämän läpi ja aiheuttaa sen DNA:ssa jakaantumisinformaation sekaannuksen. Taudinaiheuttaja ei voi enää monistua eikä lisääntyä, vaan se katsotaan kuolleeksi ja ihmiselle vaarattomaksi. UV-valo ei muuta veden fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia - ei siis lisää veteen mitään haitallisia yhdisteitä eikä se myöskään poista hyödyllisiä yhdisteitä.

Vedenottamolla on myös veden alkalointimahdollisuus. Alkaloinnilla (kalkin lisäyksellä) korjataan tarvittaessa pohjaveden pH-arvo eli liiallinen happamuus, joka voi aiheuttaa metallisten jakelulaitteiden syöpymistä.

Riskiarviointi

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan.

Portaan ja Ojasen Vesihuolto Oy on tehnyt riskikartoituksen käyttäen "pienen vesilaitoksen tarkistuslista haavoittuvuuden arvioimiseksi" -työkalua hyödyntäen. Riskikartoitus tehtiin yhdessä alueen ympäristöterveyshuollosta ja valvonnasta vastaavan viranomaisen kanssa.

Kartoituksessa tunnistettiin riskit sekä määritettiin hallintakeinot, toimenpideohjelma ja seurantaohjelma riskien hallitsemiseksi ja minimoimiseksi.